AVG

Privacy beleid Buurtvereniging It Stiselplak

 

Buurtvereniging It Stiselplak hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Buurtvereniging It Stiselplak houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Buurtvereniging It Stiselplak zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden en donateurs

 

Persoonsgegevens van verenigingsleden en donateurs worden door Buurtvereniging It Stiselplak verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden: ledenlijst, presentielijst bij activiteiten, uitnodigingen, incidentele activiteiten
  • Contributie
  • Berichten en informatie

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschaps/donateursovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtvereniging It Stiselplak de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E‑mailadres, Geboortedatum, Bankrekeningnummer,

 

Uw persoonsgegevens worden door Buurtvereniging It Stiselplak opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaat/donateurschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal het lopende boekjaar.

 

Wanneer tijdens activiteiten bij voorbeeld excursies of evenementen zoals een Kerstmarkt beeldopnamen worden gemaakt voor publicatie – bijvoorbeeld op de website van Buurtvereniging It Stiselplak – dan kunt u hier zo nodig voor wat betreft uw persoon bezwaar tegen maken bij het bestuur.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Buurtvereniging It Stiselplak of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Buurtvereniging It Stiselplak

 

itstiselplak@hotmail.com